Kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską 2019.

Formuła kursu będzie opierać się na samodzielnym przygotowywaniu poprzez czytanie ustaw, które zostały wskazane przez Ministra Sprawiedliwości i rozwiązywaniu oraz omawianiu przygotowanych przez prowadzących testów.

Rozkład materiału stanowi propozycję mającą charakter intensywnej powtórki przedegzaminacyjnej, ustawy zostały dobrane w sposób uwzględniający częstotliwość pojawiania się pytań ze wskazanej tematyki na testach oraz obszerność materiału.

Zajęcia polegać będą na rozwiązaniu testu, a następnie wspólnym sprawdzeniu i omówieniu zagadnień w ciągu godziny lekcyjnej (oznacza to 2 testy w ciągu zajęć, tj. 26 autorskich testów przygotowanych w oparciu o pojawiające się pytania w zeszłych latach, uwzględniające stan prawny na dzień egzaminu). Testy oraz odpowiedzi po zajęciach zostaną udostępnione uczestnikom zajęć do samodzielnych ćwiczeń, dodatkowo przygotowany będzie na weekend test powtórkowy do samodzielnego rozwiązania, uwzględniający cały dotychczas przerobiony materiał.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby z doświadczeniem dydaktycznym oraz praktycznym – radców prawnych i aplikantów. Każdy test będzie zawierał co najmniej 20 pytań jednokrotnego wyboru, co daje możliwość przerobienia 520 unikalnych pytań w czasie zajęć oraz 100 pytań powtórzeniowych.

Grupy będą kameralne, liczące do 12 osób, zajęcia będą odbywały się w Sali konferencyjnej Kancelarii, zazwyczaj we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowych 17.30-19.00.

Wszelkie dalsze informacje dostępne pod nr 566-510-100

Cena kursu:
 • Zapis do 31 lipca 2019 r. : 1.699,00 zł.
 • Zapis do 7 sierpnia 2019 r. : 2.099,00 zł.

Organizatorem jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 28 lokal 3, Apartamenty Muzyczne, Toruń.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku zgłoszenia się i zapłaty ceny kursu przez mniej niż osiem osób do 5 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00, ze zwrotem całości ceny.

Zapraszamy na jedno z dwóch spotkań organizacyjnych: 24 lipca 2019 r. godz. 16.15 lub 30 lipca 2019 r. o godz. 16.30

Kurs to 13 spotkań po 2 godziny lekcyjne (45 minut) odbędzie się w następującym harmonogramie:

13.08.
 1. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 2. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 3. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospliitej Pliskiej,
20.08.
 1. ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 2. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 4. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 5. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 6. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
22.08.
 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 2. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 3. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
27.07
 1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 2. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
29.08
 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 3. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 4. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
3.09
 1. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 2. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
5.09.
 1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 2. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 3. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 4. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 5. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 6. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 7. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
10.09.
 1. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 2. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 3. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 4. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 6. ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
12.09.
 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 3. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 4. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 5. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
17.09.
 1. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 2. ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
 3. ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 5. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
19.09.
 1. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 2. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 3. ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
24.09.
 1. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 2. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 3. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 4. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 5. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
26.09.
 • Test powtórzeniowy
Z naszej strony oferujemy bardzo duże zaangażowanie merytoryczne i dydaktyczne. Zapraszamy!