Czy naprawa pojazdu może spowodować otrzymanie niższego odszkodowania?

 

Klasyczny przypadek w sytuacji doznania szkody w pojeździe w wyniku kolizji drogowej wygląda następująco. Szkoda zostaje zgłoszona ubezpieczycielowi, ten wypłaca odszkodowanie, które zazwyczaj nie pokrywa w pełni doznanej szkody.

Niekiedy uda się uzyskać dopłatę odszkodowania w wyniku składanych odwołań, niekiedy konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Mimo faktu, że wpłacone odszkodowanie jest zaniżone bardzo często uszkodzony pojazd zostaje naprawiony z lepszym lub gorszym skutkiem.

Czy naprawa pojazdu ma w takim wypadku ma wpływ na ustalenie przez Sąd ewentualnej dopłaty odszkodowania?

Kwestia ta stała się ostatnio przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego (postanowienie z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. akt: III CZP 51/18), który odmawiając odpowiedzi na zadane przez Sąd Okręgowy pytanie udzielił na nie szerokiej odpowiedzi 😊

Wyobraźmy sobie następujący przypadek:

 • następuje szkoda w pojeździe z winy innego uczestnika ruchu ubezpieczonego w ramach OC zakładzie ubezpieczeń X
 • zakład ubezpieczeń X wypłaca odszkodowanie w wysokości 5 tys. zł
 • poszkodowany niezadowolony z wypłaconego odszkodowania sporządza prywatną opinię rzeczoznawcy samochodowego, z której wynika, że wysokość szkody wynosi 10 tys. zł
 • poszkodowany dochodzi różnicy odszkodowania (5 tys. zł) na drodze sądowej
 • w międzyczasie poszkodowany naprawia pojazd za kwotę 8 tys. zł

Problem ten ma kilka rozwiązań:

 • jeżeli naprawa jest kompletna i w pełni przywraca pojazd do stanu sprzed szkody, zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym, to nie trudno się domyślić, że w wytoczonym procesie poszkodowany powinien dochodzić kwoty 3 tys. zł, nie może bowiem wzbogacić się kosztem ubezpieczyciela,
 •  jeżeli naprawa jest, powiedzmy częściowa i sprowadza się do przywrócenia jedynie podstawowych technicznych walorów pojazdu, wystarczających do używania pojazdu, a biegły w procesie sądowym potwierdzi, że uzasadnione koszty naprawy pojazdu wynoszą 10 tys. zł, to taka kwota winna zostać zasądzona przez sąd w wytoczonym przez poszkodowanego procesie.

Rozważając wpływ naprawy uszkodzonego pojazdu na dochodzenie dopłaty odszkodowania w procesie sądowym należy więc mieć na uwadze następujące zasady wypracowane w bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego:

 • przywrócenie stanu poprzedniego uszkodzonego pojazdu ma miejsce, jeżeli stan pojazdu pod każdym względem odpowiada stanowi przed uszkodzeniem,
 • poszkodowany dokonując naprawy najczęściej nie jest w stanie stwierdzić czy dokonana przez niego naprawa przywróciła pojazd do stanu sprzed szkody, niezbędna jest do tego opinia specjalisty
 • powstanie roszczenia z tytułu  kosztów  przywrócenia uszkodzonego  pojazdu do stanu pierwotnego, a tym samym zakres odszkodowania, nie zależą od tego czy poszkodowany dokonał restytucji szkody i czy w ogóle ma taki zamiar,
 • zasady dochodzenia odszkodowania winny być takie same niezależnie czy roszczenie oparte jest na kosztorysie naprawy czy fakturach,
 • jeżeli praw do odszkodowania ma poszkodowany który w ogóle nie naprawił pojazdu, to nie sposób przyjąć, że nie może go uzyskać poszkodowany, który poczyniłby nakłady na swój majątek naprawiając uszkodzony pojazd w całości lub w części, tylko z tej przyczyny, że nie wykazał rzeczywistych kosztów naprawy, skoro nie one decydują o zakresie należnego odszkodowania. Odmienne stanowisko budziłoby wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej zasady równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP).

 

 

 

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ