Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, ul. A. Mickiewicza 28/3, 87 – 100 Toruń – dalej Kancelaria. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO. Dane osobowe przetwarzane są w poufności i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

  Kancelaria zbiera i prztwarza dane osobowe:
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych, w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług prawnych, w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu wykonywania umów zawieranych z Klientami, organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych:

 • celem wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu,
 • celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
 • do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Kancelarią.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią w szczególności dostawcy usług, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.